รายงานค่าเฉลี่ยปริมาณการเบิกสินค้าต่อเดือน ย้อนหลัง 90 วัน