รายงาน Graph ปริมาณการเบิกต่อเดือน ในรอบปี(ตามรหัสสินค้า)